XLPM

Allmänt om XLPM

XLPM (Exellence in Project Management) är en projektstryrningsmodell som är utvecklat av Semcon Project Management AB och baseras på de grundläggande innehållet från PROPS (utvecklat av Ericsson). XLPM har tagit PROPS ett steg längre och ytterligare förbättrat och utvecklat konceptet.

För mer information läs mer på: Semcon

XLPMs två perspektiv

Affärsperspektiv

Detta perspektiv beskriver vikten av att koordinera arbetsinsatserna i ett företag så att det förstärker alla övergripande strategier och mål.

Man tittar även på att använda företagets resurser (ekonomiska och mänskliga) på bästa möjliga sätt för att det ska ge högsta möjliga värde för organisationen.

Mänskliga perspektivet

XLPM lyfter fram individen som företagets viktigaste tillgång. Den anställdes kunskaper och erfarenheter är viktigare än de fasta tillgångarna.

Även teamet är en förutsättning för ett framgångsrikt projektarbete. Det gäller att nyttja allas kunskaper, färdigheter, erfarenheter och personliga egenskaper som teamet har. Nyckelorden är samsyn, tillit, engagemang, respekt och delaktighet.

Ledaren styr värderingarna och ledarskap är något som måste förtjänas

Den beskriver även vikten av att etablera framgångsrika projektkulturer baserat på gemensamma roller, processer och terminologi.

Kunskapsområden

XLPM har definierat tio olika kunskapsområden för projektledning.

Integration Samordning av beroende, intressenter och gränssnitt
Värde Beskrivning och styrning av projektets värde
Omfattning Styrning av projektresultatets omfattning och resultat
Kvalitet Planering och styrning av produkt- och processkvalitet
Upphandling Planering och styrning av upphandling av projektresultat
Tid Styrning och kontroll av ledtider och tidplaner
Ekonomi Budgetering och styrning av projektets kostnader och intäkter
Personal Personalrekrytering och ledarskap
Risk Hantering och uppföljning av risker i projektet
Kommunikation Planering och styrning av informationsflödet i projektet

Projektstyrningsmodellen

Projektanalysfasen

Under projektanalysfasen bedöms en affärsidé ur ett genomförbarhets- och kommersiellt perspektiv. Intressenterna ska identifieras och deras tankar samlas in och analyseras. Fasen  omfattar också att upprätta en budget och en tidplan för projektplaneringsfasen.

Projektplaneringsfasen

Under projektplaneringen definieras projektets omfattning. Projektmålet formuleras, projektorganisationen beskrivs och risker och möjligheter bedöms även en kvalitetsplan för projektet definieras.

Projektgenomförandefasen

XLPMs projektgenomförandefas är indelad i tre sekventiella faser.
1. Etabelring:
I denna fas upprättar man en projektorganisation, man granska och godkänna projektets budget, tidplan och man coacha, samordna och styr projektteamet mot projektmålet.

2. Realisiering:
I denna fas hantera man kontakter med projektets olika intressenter. Utöver det coacha man projektorganisationen och leder projektet mot dess mål.

3. Överlämning:
I denna fas överlämnar man projektet till kunden och säkerställer att acceptanten blir formellt godkänd.

Projektavslutningsfasen

I denna fas säkerställer man att alla lärdomar från projektet dokumenteras i en slutrapport och man formellt stänger projektet.

Beslutsprocessen

XLPM har sex olika tollgates (beslutspunkter) för styrning av projektet
- TG0 = Man beslutar att starta en projektanalys
- TG1 = Man beslutar att starta en projektplanering
- TG2 = Man beslutar att etablera projektet och starta projektgenomförandet
- TG3 = Man beslutar att fortsätta genomförandet enligt ursprunglig eller reviderad plan
- TG4 = Man beslutar att överlämna projektets slutresultat till intern mottagare och/eller till extern kund
- TG5 = Man accepterar projektets slutresultat och beslutar om att starta projektavslutning