PROPS

Allmänt om PROPS

PROPS  (Projektet för projektstyrning) är en projektstryrningsmodell som utvecklades 1987 av det svenska telekommunikationsföretaget Ericsson. Modellen används för alla projekt inom företaget och hos flera av dess partnerföretag samt många företag i andra branscher. Modellen ägs och förvaltas idag av konsultföretaget Semcon.

Projektstryrningsmodellen

Projektanalysfasen

I projektanalysfasen identifieras intressenternas krav, förväntningar och idéer. Dessa samlas in och analyseras. Man identifierar även vilka resurser och kompetens som står till förfogande i projektet och ser till att de finns tillgängliga.

Projektplaneringsfasen

I projektplaneringsfasen formuleras projektmålet och projektplanen skrivs. Man bedömer riskerna med projektet och arbetar fram de processer och milstolpar som behövs för att uppnå projektmålet. Man tittar även på projekts budget och kravbilden från organisationen bemöts genom ett kravsystem.

Projektgenomförandefasen

PROPS låter projektet själv avgöra vilken utvecklingsmodell (Vattenfall, Iterativ, Agil) som ska användas i genomförandefasen.

Projektavslutningsfasen

De erfarenheter och lärdomar som gjorts i projektet dokumenteras. Alla dessa kunskaper lagras i organisationen tills det dyker upp ett annat projekt där man kan dra nytta av erfarenheterna.

Beslutsprocessen

PROPS har sex olika tollgates (beslutspunkter) dessa TG’n är:
- TG0 = Man beslutar att starta en förstudie
- TG1 = Man beslutar att starta en projektplanering
- TG2 = Man beslutar att starta projektgenomförandet
- TG3 = Man beslutar att fortsätta med projektgenomförandet enligt ursprunglig eller reviderad plan
- TG4 = Man beslutar att starta överlämningen av projektets slutresultat till en intern mottagare och/eller en extern kund
- TG5 = Man beslutar om att starta projektets avslutning