Ordlista tv och radio

Average rating:

Genomsnittliga antal tittare per program eller reklaminslag.

Barter:

Byte av produkter/tjänser/annonsutrymme.En TV-kanal kan exempelvis låta en tidning annonsera mot att TV-kanalen får annonsera i tidningen.

Basundersökning:

Undersökning som genomförs 2 ggr om året av MMS (Mediamätningar i Skandinavien).  Undersökningen innefattar till exempel TV-innehav, tittarvanor och antal hushåll som har tillgång till en viss kanal (= kanalens universum). Datan sammanställs och används som bas vid TV-analys och prissättning av kanalernas reklamtid mm.

Betal-TV:

TV-program som distribueras mot att en särskild avgift betalas.

Billboard:

Skylt med företagsnamn/logotyp som visas före och direkt efter en sponsrad TV-sändning.

Block:

Reklamen är placerad i block mellan programmen.

Break:

Reklamen är placerad i avbrott i programmen.

Breakbumper:

En skylt med företagets- eller produktens logotyp som visas före och efter ett reklamavbrott i programmet.

Commercial wearout:

Påverkar effekten av reklaminslaget. Ökar med antalet upprepningar av ett inslag.

Coverage:

Hushållstäckning, hur många som har möjlighet att se kanalen.

CPM (Mille):

Kostnad/1000 kontakter/målgruppskontakter. M står för det latinska mille (=1000).

CPT (Thousand):

Kostnad/1000 kontakter/målgruppskontakter.

CPP:

Kostnad för att nå 1 % av kanalens universum (se basundersökning).

Day Parts:

Day Time =  06.00 – 18.00 för TV
Prime Time =  18.00 – 23.30 för TV och 06.00 – 18.00 för Radio
Night Time =   23.30 – 06.00 för TV

Digital Audio Broadcasting (DAB):

Den nya tekniken för radiosändningar som använder digitala signaler för att överföra ljud.

Digital TV:

Digital-TV som sänds via satellit, i kabel eller marknät.

Format:

När det gäller tv avser format programidén. I radio avser format stationens huvudsakliga redaktionella inriktning.

Frekvens:

Antalet gånger en tittare/lyssnare har haft möjlighet att se/höra ett reklaminslag under en kampanj.

Gross Rating Point (GRP):

1 GRP/rating är alltid 1 % av en given population, oftast kanalens universum.

Informercial:

Berättande, informativ och ofta längre TV-reklam, typ TV-shop.

Impact:

Med Impact avser man styrkan i en reklamkontakt eller reklamkampanj. Exempel på impact är annonsens storlek, placering och utseende påverkar liksom frekvens, kontinuitet, och mediemix.

Interaktviteten:

Ömsesidigt informationsflöde mellan operatör och TV-tittare. Exempelvis kan det vara att påverka händelseförloppet i ett TV-program genom röstning.

Jingel:

Kort musikstycke med avsändarens namn pålagt för att skapa igenkänning.

Kommersiell radio och tv:

Radio och tv-kanaler som finansieras genom reklamintäkter.

Koncessionsavgift:

Avgiften som de privata lokalradiostationerna och TV4 betalar till staten för tillstånd att sända.

Kontaktkostnad:

Kostnaden för varje kontakt som en kampanj genererar.

Lyssnarnas Genomsnittliga Lyssnartid (LGL):

Det är den genomsnittliga lyssnartiden bland radiostationens lyssnare under en given tidsintervall. LGL anges i minuter.

Media Mätning i Skandinavien (MMS):

Media Mätning i Skandinavien är ett undersökningsföretag som mäter TV-tittande.

Mobil TV:

Program visas i mobiltelefonen, kräver mobilvideostandard.

Pay Per View:

En form av betal-TV där man bara betalar för en specifik sändning till exempel en film eller en match.

Penetration:

Det antal personer som har tillgång till en viss kanal.

People Meter:

Apparat som används för att mäta TV-tittande bland ett representativt urval av befolkningen. Den registrerar tittandet på minutnivå.

Product placement:

Det är när man medvetet men i smyg placerar produkter i tv eller film.

Publiknivå:

Detta anger hur många som lyssnar på en radiokanal vid en viss tidpunkt.

Public Service:

Radio och TV i allmänhetens tjänst.

Rating:

Procentuell andel av ett universum som ser ett visst Tv-program eller hör på en radiostation vid en given tidpunkt.

Run By Station (RBS):

TV kanalen själv placerar ut annonsörens spotar och garanterar att de köpta kontakterna uppnås.

Radio. Annonsören köper ett visst antal spots inom ett brett tidsintervall till exempel kl 06.00- 18.00. Radiostationen placerar ut dessa spots inom intervallet.

Satellit-Tv:

Sändning av tv-program både analog och digital där signalen går till en satellit i rymden ned till parabolantenner.

Set-top box:

Den omvandlar digitala tv-signaler för mottagaren i en analog tv.

Slot:

En tidsperiod i en tv-tablå.

Specifics:

Annonsören bestämmer själv hur och när en reklamfilm ska sändas.

Spot:

Det är ett reklaminslag i radio eller tv. Längden varierar vanligtvis från 10 upp till 60 sekunder.

Strippad tablå:

Samma tv-serie vid samma tidpunkt alla veckans dagar eller till exempel från måndag till fredag.

Target Ratin Point:

Det är summan av alla ratings i den målgruppen som en viss tv-kampanj vänder sig till.

Terrestriell:

Tv-sändningar som distribueras via marknätet. Kan vara såväl analoga som digitala sändningar.

Universum:

Antalet individer/hushåll av den totala populationen med tillgång till en viss TV/radio-kanal.

Webbradio:

Radiosändningar över Internet.

Webb-Tv:

TV-program som streamas på webben.

Znapping:

Kanalbyte vid reklaminslag.

Zipping:

Snabbspolning förbi reklaminslag av inspelade program.