Ordlista reklam och medier

Above the line (ATL):

Innefattar all reklam i massmedier, det vill säga tv, radio, biofilm, stortavlor och tidningsannonser.

Abribus:

Formatet för utomhusreklam. Är i praktiken detsamma som eurosize.

Absoluta tal:

Antal individer.

Ackumulation:

När en annons införs flera gånger, i en eller flera tidningar, det gör att  man ökar möjligheten att nå fler individer. Man får alltså en ny ackumulation, ett tillskott av läsare.

Adresserad direktreklam (ADR):

Direktreklam som sändes till enskilda mottagare. Deras adresser få genom matchning mot en viss målgrupp genom databaser.

Affinitet och Räckvidd:

Arbetar man med både affinitet och räckvidd kan man avgörande vilket medie som passar företagets marknadskommunikattion bäst (jämför affinitet och räckvidd).

Affineitet:

Begreppet affinitet används för att beskriva hur väl mediers läsekrets eller publik passar in på en viss målgrupp.  En hög grad av affinitet innebär att mediet har en tydlig intressegemenskap med läsarna, tittarna eller lyssnarna.  Ett exempel på hög affinitet med ett minimalt spill är till exempel facktidningar.

Alternativa medier:

Reklam på icke traditionella platser som på internet.

Analoga medier:

Exempel på dessa är radio, tv och papperstidningar.

Användarskapat innehåll:

Innehållet i mediet är skapat av en icke ”auktoriserad” medieproducent. Oftast publicerat i sociala medier som bloggar.

App:

Det är en förkortning av applikation ett specialanpassat program som används i mobiltelefoner och läsplattor.

Ateljé:

På en del större byråer sitter kreatörerna för sig, skilda från projektledare och byråledning. Det är i ateljén som den kreativa produktionen sker.

Banner:

Detta är en annons på internet.

Below the line (BTL):

Detta är en samlingsterm för relationsskapande reklammedier som direktreklam, event och internet.

Berlinerformat:

Formatet sex spalter x 430 mm används ibland av vissa dagstidningar tex Eskilstuna Kuriren.

Bildformat rastergrafik:

Rastergrafik består av bildpunkter (pixlar).  Rastergrafik lämpar sig inte för stora förstoringar då enskilda bildpunkter börjar synas och bilden blir suddig.

BMP: Är en förkortning av ”bitemap” och är utvecklat av Microsoft. BMP används i stort sett bara med operativsystemen DOS och Windows.

JPEG: Är en förkortning av ”Joint Photographic Experts Group” är en standard för komprimering av digitala bilder, speciellt fotografiska. På rätt sorts bilder kan JPEG ge extremt god komprimeringsgrad med bibehållen kvalitet. JPEG är däremot direkt olämpligt på ritningar eller datorskapade bilder med raka linjer och skarpa kontraster.

PNG: Är en förkortning av ”Portable Network Graphics” och är ett format för digitala bilder. PNG är speciellt vanligt för icke fotografiska bilder på internet, som ikoner, ritningar, grafik med mera. Den fungerar bäst på bilder med stora, enfärgade områden.

TIFF: Är en förkortning av ”Tagged Image File Format” och är ett format som ger en relativt stor bildfil med en kompression utan förlust av bildkvalité. TIFF är populär bland grafiker, förlagsbranschen, [och både amatörer och professionella fotografer.

GIF: Är en förkortning av ”Graphics Interchange Format” och är ett format som mest används på internet. Formatet har en förlustfri komprimering upp till 256 färger. Detta gör att allt grafiskt material inte kan publiceras som GIF-bilder utan en drastisk sänkning av kvalitén.

Bildformat vektorgrafik:

Vektorgrafiken är uppbyggd av punkter med linjer som förbinder dessa. Denna typ av grafik kan förstoras obegränsat utan kvalitetsförsämring.

SVG: Är en förkortning av ”Scalable Vector Graphics” och är ett format som används i skalbar tvådimensionell grafil samt animation av densamma. Program som använder detta är bland annat Inkscape och Adobe Illustrator.

EPS: Är en förkortning av ”Encapsulated PostScript” och är ett format som används i tvådimensionell grafik. Filformatet används av både Adobe Illustrator och Adobe IPhotoshop.

WMF/EMF: Är en förkortning av ”Windows Metafile” är ett vektorbaserat grafikformat för användning på Windows-plattformen. En uppdaterad version av WMF är EMF, ”Enhanced Metafile”.

Blogg:

En webbplats inlägg, kommentarer och nyheter som kontinuerligt uppdateras. En viktig del i bloggen är kommentera andra bloggar och därmed uppnå en nätverkseffekt. En blogg kan handla om allt från kakor till politik. Varianter av bloggar är videoblogg och fotoblogg.

Bloggosfär:

Alla bloggar och webbsajter som handlar om bloggar.

Bomba:

Detta beskriver en massiva kampanjsatsning med hög frekvens i en mängd olika medier under en viss tidsperiod.

Bortfall:

Benämning på utvalda intervjupersoner i en undersökning som av olika skäl inte kan intervjuas.

Branded entertainment:

Fest och underhållning från ett företag vars syfte är att gynna företagets image.

Brief:

Är det första muntliga samtalet mellan kunden och reklambyrån.  I briefen ryms förutsättningar som uppdragsgivaren ger till reklambyrån/mediebyrån inför samarbetet.  Samtalet sammanfattas kortfattat i ett dokument som sedan sänds till kunden.

Bruttoinvestering:

Är inköp av medieutrymme enligt listpris. Tar inte hänsyn till rabatter.

Bruttolista:

Ett större antal byråer som kunden väljer att granska ytligt Inför byråvalsprocessen (jmf nettolista).

Bruttoräckvidd:

Är summan av alla kontakter med medierna i en kombination. (jämför räckvidd och nettoräckvidd)

Buzz:

Starka ord och uttryck som ska attrahera köpare.

Byråvalsgrupp:

En samling av människor på ett företag som tillsammans skall välja en byrå.

Community:

Socialt nätverk på internet.

Cost Per Order (CPO):

Detta är en betalningsmodell för interaktiv annonsering vilket innebär att kunden betalar efter hur många beställningar den har fått i anslutning till annonseringen. Samma som Cost Per Thousand (CPT).

Cost Per Thousand (CPT):

Detta är kostnad per tusen mediekontakter. Samma som Cost Per Order (CPO).

Crowdsourcing:

Crowdsourcing handlar om att ta in allmänhetens omdömen och förslag till problemlösning. Kan till exempel vara att företaget utlyser en tävling om att göra företagets nya logotyp.

Day after recall:

Man mäter reklamerinran dagarna efter införande (se reklamerinran).

Demografisk data:

Det är kön, ålder, inkomst, utbildning, boendeform och så vidare.

Digitala medier:

Det är alla kodade elektroniska medier till exempel aftonbladet.se.

Dubbelteckning:

Dubbeltäckningstabeller visar hur stor andel i % av tidningens genomsnittliga läsekrets som också läser ett nummer av en annan tidning.  Exempel Expressen (1 miljon läsare) och Aftonbladet (1,4 miljon läsare) är inte lika med 2,4 miljoner personer som ser annonsen i tidningarna.

Earn-out:

När en entreprenör säljer sin verksamhet till ett internationellt reklamkonglomerat binder han vanligen upp sig på period av fem år innan den slutgiltiga köpeskillingen bestäms och betalas ut. När detta sker får säljaren sin earn-out.

Engagemang:

När engagerade konsumenter tillför känslor till ett varumärke.

Etermedie:

Det är den sammanfattande  benämningen på radio och tv.

Eurosize:

Är ett format för utomhusreklam. Är det samma som abribus.

Event:

Ett evenemang, kick-off, konsert och så vidare.

Exponering:

En visning

Facebook:

Internets största sociala nätverk som grundades 2004 och har idag mer än 600 miljoner användare.

Flash:

En vektorbaserad animationsteknik som används på internet

Flashmob:

En grupp människor som plötsligt framträder på en offentlig plats och gör något spännande. Framträdandet är planerat och skall filmas och sedan spridas  på nätet.

Frekvens:

Vid planering av reklambudskap sätter man ibland upp mål för hur många gånger en individ ska exponeras för ett visst budskap.  Anledningen är att det krävs ett visst antal kontakter för att nå full effekt.

Frekvensfördelning:

Hur stor andel som exponeras en gång, två gånger, tre gånger etc. Visar hur målgruppen fördelar sig på olika exponeringsintervall. Exempel 10% har en OTS (Opportunity To See), 20 % har två OTS, 15% har tre OTS etc.

Företagsreklam:

Reklam som marknadsför hela företaget.

Geotaggning:

En teknik som används i mobiltelefoner för att knyta en person eller ett dokument till en viss geografisk plats.

Grafisk profilmanual:

Den grafiska profilmanualen är företagets ”profileringsbibel” där man hittar regler och exempel på tillämpningar hur logotypen får användas men även hur typografi, färger, grafiska profilelement, bildval, digitala mallar, kontors- och informationsmaterial samt hur övriga identitetsbärare skall se ut och användas.

Hashtag:

Etikettering av ord eller att man märker något med ett kategoriserande begrepp. Detta underlättar sökning i mikrobloggar.

Hjälp erinran:

I undersökningar ger man de intervjuade en viss ledning genom att ange ett visst varumärke eller viss annonsör.  Exempel kan vara att man vid intervjun visar upp en annons eller ett reklaminslag och ber om hon/han sett reklamen tidigare.

HTML:

Det är en förkortning för ”Hypertext Markup Language” är ett språk och webbstandard för strukturering av text, media och inbyggda objekt på exempelvis webbsidor och i e-postmeddelanden.

Huvudmedium:

Den mediekanal företaget huvudsakligen nyttjar för sina reklambudskap.

Icke traditionella medier:

Internet, e-postreklam med flera som inte tillhör de vanliga medierna som tidningar, radio och tv.

Impact:

Med Impact avser man styrkan i en reklamkontakt eller reklamkampanj. Exempel på impact är annonsens storlek, placering och utseende påverkar liksom frekvens, kontinuitet, och mediemix.

Integrerad:

Att sammanföra till en helhet, ofta gäller det en reklamkampanj som publiceras på flera olika medier.

Interaktiv reklam:

Reklam där mottagaren kan svara på budskapet.

Kampanj:

Kampanj (campaigne) betyder fältslag. Det är en eller flera aktiviteter samordnade mot ett visst mål under en specifik period.

Kostnad per order:

Kampanjens totala kostnad dividerat med antal order.

Kostnad per svar:

Kampanjens totala kostnad dividerat med antal svar

Konsumentreklam:

Det är reklam från ett företag till målgruppen konsumenter.

Konfidensintervall:

Är ett mått på tillförlitlighet (statistisk felmarginal) i en undersökning.

Kontaktkostnad:

Annonspriset dividerat med det antal personer som man når i en viss målgrupp.

Kreatör/er:

Ett samlingsnamn för de som arbetar med den kreativa utformningen av reklam. Allt från AD till originalare och copywriter.

Layout:

En webbplats eller en tidnings utseende.

Lockup-avtal:

När en entreprenör säljer sin verksamhet till ett internationellt reklamkonglomerat binder han vanligen upp sig på period av fem år innan den slutgiltiga köpeskillingen bestäms och betalas ut. När detta sker får säljaren sin Lockup.

Läsekrets:

Antalet personer som läser ett genomsnittligt nummer av tidningen.

Läsfrekvens:

Anger hur många exemplar/nummer av en tidning man läser. Exempel ett nummer av fyra, två nummer av fyra etc.

Medielista/införingslista:

Anger tidningar och antal införande.

Mediekakan:

Allt nettoinvesteringer gällande köpt medieutrymme.

Mediemix:

En mix av olika mediekanaler som annonsören använder sig av för att nå ut till sin målgrupp.

Medievikt:

Medieplanerare tänker sig ofta att reklamen i olika medier har olika effekt beroende på egenskaper hos mediet eller hos användaren. Ofta grundas detta på information via undersökningar om hur mediet används och värderas.

Mikroblogg:

En blogg med begränsat antal tecken, exempel på detta är Twitter.

Modul:

Standard hos dagstidningar i Sverige. Tidningens satsyta är uppbyggd kring ett visst antal så kallade moduler.  Exempel en helsida i DN består av 40 moduler . Varje modul har en benämning och systemet används för beräkning av annonspriser.

Målgruppsdefinition:

Avgränsning av den grupp individer man har för avsikt att nå med sin reklam.

Målgruppsbeskrivning:

Målgruppens utseende/profil uttryckt i demografiska och socioekonomiska eller andra termer.

Nettoinvestering:

Detta är mediainköpen minus rabatter och eventuella provisioner. Detta ger en mer exakt siffra över reklaminvesteringar än siffror för bruttoinvesteringar.

Nettoräckvidd:

Avser hur många som tar del av mediekombinationen åtminstone en gång. Man räknar alltså bort alla kontakter utöver den första (jämför med räckvidd och bruttoräckvidd).

Oadresserad direktreklam:

Reklamutskick som lägges i brevlådor. Man avgränsar sig geografiskt men inte demografiskt.

Observationsvärde:

Anger hur många i en viss målgrupp som har sett den speciella reklamen.

OBS läs (läsundersökning):

Det är namnet på hur många som har sett rubrik eller annons samt att den har läst en del av annonsen.

One hit wonder:

Först lyckas man med ett projekt för att senare misslyckas med det efterföljande.

On-demand:

Detta är när konsumenterna har möjlighet att ta till sig mediet när det passar dem själva. Exempel på detta är SVT-play och Voddler.

Opportunity To See (OTS):

Betyder Opportunity To See är en vanlig term som används för att beskriva ”bearbetningsgraden”.  Exempel beskriver antalet gånger som läsaren har möjlighet att se annonsen under kampanjen.

Orvesto:

Oresto är en årlig medieundersökning med uppgift om webbplatser, tidningar samt radio och tv-kanalernas räckvidd. Undersökningen görs av TNS-SIFO.

Penetration:

Täckningen uttryckt i antal individer eller % av befolkningen.

Pitch:

En framställan av en idé för att sälja in den hos kunden.

Platsbaserade social nätverk:

Teknik som är uppbyggt kring geografisk lokalisering. Användare ”checkar in” med mobiltelefonen på den platsen de befinner sig och skriver meddelanden eller laddar upp bilder.

Population:

Betyder befolkning och är den grupp av individer som undersökningen avser att representera.

Postproduktion:

Den process i reklamkampanjen som omfattar arbetet efter filminspelningen/fotograferingen.

Print:

Samlingsnamn för tryckta annonsmedier som tidningar, magasin och utomhusannonser.

Reklamerinran:

Ett mått på målgruppens minneseffekt som reklamen ger upphov till.

Reklamsåpa:

En serie av reklamfilmer som liknar en vanlig tv-såpa. Exempel på detta är ICA reklamen med Stig och hans kollegor.

Reklamstatistik (RS):

Reklamstatistik AB producerar bland annat Svensk Reklamtaxa med uppgifter om andra medier TS-kontrollerad press mm.

Relevans + Reliabilitet + Validitet:

Tillsammans med relevans, reliabilitet och validitet är avgörande om och hur man kan tolka och använda en undersökning.

Relevans:

Om rätt frågor ställs till rätt individer (urval) vid en undersökning.

Reliabilitet:

Om metodiken vid en undersökning verkligen ger tillförlitligt resultat.

Responsfunktioner:

Tanken bakom responsfunktioner är att det krävs ett visst antal exponeringar av reklamen innan den fått full effekt.  Ofta antar man att den är s-formad, vilket innebär att reklamen efter de första exponeringarna har en ganska låg effekt, men att den sedan ökar allt eftersom antalet exponeringar fylls på, för att slutligen plana ut och avta igen.

Return On Media Investment (ROMI):

Värdering av resultatet av gjorda medieinvesteringar.

Return On Webb Investment (ROWI):

Värdering av resultatet av gjorda webbinvesteringar.

Räckvidd:

Räckvidd är det vanligaste kontaktmåttet för medier. Anger hur många i en given målgrupp man har möjlighet att nå med en genomsnittlig utgåva eller vid en viss tidpunkt. (jämför med bruttoräckvidd och nettoräckvidd)

Räckviddsmätningar:

Mäter ett mediums räckvidd. Det ger dig unika möjligheter att förstå konsumentens totala mediekonsumtion.

Samhällsreklam:

Reklam och information för exempelvis politiska partier och ideella organisationer.

Selektiva medier:

Ett selektivt medie är direkt riktad till en identifierad person. Exempel på detta är e-post, adresserad direktreklam.

Search engine opitmization (SEO):

Sökmotoroptimering är ett samlingsnamn för de olika metoder och tekniker som används för att få en webbplats att synas så högt upp som möjligt bland resultaten vid sökningar i sökmotorer.

Share of mind (SOM):

Anger hur stor plats ett varumärke lyckas ta sig in i konsumentens medvetande.

Share of Voice (SOV):

SOV relaterar till hur mycket pengar en annonsör spenderar på annonser i förhållande till sina konkurrenter under en viss tid.  SJ har exempelvis en extrem hög Share of Voice inom segmentet resor med tåg men en ganska låg Share of Voice inom segmentet resor.

Shortlist:

Listan över finalisterna i till exempel en byråupphandling.

Slogan:

En kortare säljande text som ses i samband med företagets logotyp. Ofta är texten påhittig, och lätt att komma ihåg.

Sociala medier:

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i Internetforum, bloggar, wikier, poddradio och artikelkommentarer. Syftet är att likasinnade kan komma i kontakt med varandra och få utbyte av det. Exempel på detta är allt från bloggar till Facebook.

Social shopping:

När många olika individer samlas på internet för att handla en vara eller tjänst för att på det sättet pressa ner priset.

Sponsrade länkar:

Det är detsamma som köpta sökord på sökmotorer. Köparen av sökordet betalar per klick och priset sätts via budgivning.

Spontan erinran:

Detta är detsamma som att man i undersökningar ber den intervjuade att ange reklam i allmänhet som hon/han minns utan att ge någon hjälp att identifiera reklamen.  I allmänhet ger denna metod låga värden och det krävs ackumulerad data över en längre tid och att det handlar om stora kampanjer med ett flertal införande (jämför även med hjälp erinran).

Spoof:

En skämtsam version av en välkänd annons vars syfte är att vinna personliga fördelar.

Spot:

Ett reklaminslag i etermedier.

Storytelling:

Man skapar en historia runt ett företag och dess varumärke.

Stora reklamkakan:

Stora reklamkakan visar hur Sveriges samlade reklaminvesteringar fördelas över de olika medierna.

Stortavla:

Annonsaffisch, se eurosize och abribus.

Sökmotorannonsering:

Annonsering på internets sökmotorer som till exempel sker detta genom Googles AdWords.

Sökmotorpositionering:

Med sökmotorpositionering försöker man att vinna kampen om marknadsandelarna genom att placera företagets hemsida i toppen av sökresultaten hos sökmotorerna.

Tabloid:

Det vanligaste formatet bland svenska dagstidningar idag, 5 spalter x 372 mm (ex Expressen).

Tagline:

En kortare säljande text som ses i samband med företagets logotyp. Ofta är texten påhittig, och lätt att komma ihåg.

The media is the message:

Denna teori myntade  Marshall McLuhan på 1960-talet. Han menade att mediet i sig själv överför budskap omedvetet. Vissa media är aktiva ”hot” och andra är passiva ”cold”.

Top of line:

Den produkt eller varumärke som kunden först associerar till. Ett bra exempel på detta skulle kunna vara drycken Coca Cola som de flesta tänker på först när det gäller coladrycker.

Top of mind:

Vid mätningar av reklamerinran ges ofta möjligheten till flera än ett svar.  Man vill då rangordna resultaten.  Ett vanligt sätt är att låta det första svaret få den högsta vikten (se reklamerinran).

Tidningsstatistik (TS):

Tidningsstatistik AB utför upplagekontroll. Ger bland annat ut Svensk Annonstaxa med prisuppgifter. Ger även ut TS-boken med upplageuppgifter om dagspress.

Tracking:

Kontinuerliga mätningar över tiden, detta används oftast i samband med kampanjmätningar.

Träffbild:

Det är en beskrivning på hur väl reklamen når företagets målgrupp.

Twitter:

Twitter är en social nätverkstjänst och mikroblogg som möjliggör för användare att skicka och läsa meddelanden, så kallade tweets. Meddelandena är textbaserade och får vara högst 140 tecken långa.

Unika besökare:

Det är ett mått på hur många unika besökare en webbplats har.

Uppmärksamhet:

Det är summan av det antal personer som har uppgett att de har sett reklamkampanjen.

Utomhusreklam:

Det är reklam som finns utomhus, oftast på stortavlor. Dominerande aktörer i Sverige är JCDecaux och Clear Channel.

Validitet:

Om undersökningen verkligen mäter det man avser att den ska mäta.

Vepa/or:

Det är ett annonsformat där man sätter upp tyckt tyg utanpå byggnader och fasader. Ofta är det tillfälliga annonsplatser vid exempelvis byggnadsarbeten.

Viral annonsering:

Det handlar om att få människor att sprida intressanta och underhållande filmklipp, spel mm till andra personer. Exempel på detta kan vara en kort film upplagt på You Tube med en spektakulär händelse. Filmen är gjord av ett företag men som inte skyltar med sitt varumärke. Tittaren ska få en känsla av att detta är gjort av en privatperson.

Virtuell värld:

Det är en digitalt uppbyggd värld där besökarna kan interagera och prata med varandra genom avatarer. Exempel på detta är Second Life.

Webb 2.0:

Web 2.0 handlar om att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Två viktiga element i detta är att Användaren ska själv kunna vara med och bidra till webbplatsen innehåll samt att den ska kunna ha kontroll över sin information. Exempel på detta är webbplatserna Eniro eller LinkedIn.

Webb 3.0:

Web 3.0 är en utveckling av web 2.0 där det innebär att Internet ska kunna förstå, tolka mänskligt språk och sammanfoga information från många olika webbsidor, en slags artificiell intelligens. Exempel på detta är Siri den röststyrda assistenten i Iphone 4S.

Widget:

Detta är ett litet program som ständigt kan uppdateras och visas på en dators skrivbord eller i en mobil enhet, utan att användaren behöver aktivera fönstret. Det kan exempelvis visa en klocka, en kalender, en batterimätare, eller en anteckningsbok.

Wiki:

Det är en är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva via ett webbgränssnitt. Ett bra exempel på detta är Wikipedia. Källa: Byråvalsguiden 2011, Resume och Wikipedia