Ordlista marknadsföring

Action marketing:

Det är en del av Sales Promotion och handlar om att skapa köpstimulerande reklam som utförs i anslutning till försäljningsstället. Det görs genopm att skapa intressanta teman och budskap som lyfter fram starka mervärden i kommunikationen nära köpögonblicket. Exempel på detta är mobiltelefonförsäljning på stan.

B2B (Business to business):

Det är reklam från företag till andra företag.

Buzz marketing:

Det är ryktesmarknadsföring det vill säga marknadsföring som ryktesvägen går från en person till en annan person. (se word of mouth).

Branding:

Det ursprungliga ordet kommer från boskapsmärkning då man brände in sitt bokmärke i sina kreatur för att bevisa att den tillhör ägaren. Varumärkesexperten Walter Landor har gett följande förklaring till vad branding är: ”Enkelt uttryckt är ett brand ett löfte. Genom att identifiera och bestyrka äktheten av en produkt, levererar brandet ett löfte om tillfredsställelse och kvalitet.”

C2B (Consumer to business):

I detta fall är det konsumenterna som skapat ett värde som företagen vill nyttja. Exempel på detta är konsumenter som skriver recensioner om produkter och tjänster. En annan är bloggar där innehavaren länkar till olika företag från sin sida eller har banners som den får ersättning för.

Copyright:

Copyright handlar om upphovsrätt och det symboliseras med ©. Upphovsrätt kallas den rätt skaparen (upphovsmannen) har till ett litterärt eller konstnärligt verk (musik, film, foto mm).

Upphovsrätt uppstår automatiskt när det skapade verket uppnår verkshöjd (se verkshöjd). Copyright behövs därför inte hävdas genom registrering eller liknande förfarande.

Ett verk skyddas under 50 år räknat från året efter upphovsmannens död. Därefter är det fritt för utnyttjande.

Customer Relationship Management (CRM):

CRM är inriktad på relationsskapande åtgärder på kundföretagens ledningsnivå. Fokus är att, attrahera, bibehålla och utveckla relationer främst med företagets nyckelkunder. Det handlar om att skapa förtroende, tillit och empati.

Direktmarknadsföring (DM):

Det är reklamerbjudande som kommer direkt i brevlådan. Den kan vara oadresserad direktreklam (ODR) som går ut till alla hushåll eller adresserad direktreklam (ADR) som går ut till utvalda hushåll. Samma som DR.

Direktreklam (DR):

Det är reklamerbjudande som kommer direkt i brevlådan. Den kan vara oadresserad direktreklam (ODR) som går ut till alla hushåll eller adresserad direktreklam (ADR) som går ut till utvalda hushåll. Samma som DM.

ESP (Emotional selling proposition):

Den speciella personlighet, känsla eller stämning som företaget önskar att kunderna ska förknippa med en viss produkt eller ett visst märke. Det handlar om att differentiering med emotionella argument där man har emotionell samhörighet med varumärket snarare än den faktiska produkten. Exempel på detta är Coca Cola.

Event marketing:

Denna definition är hämtad av Behrer & Larsson (1998) och lyder:  ”Event Marketing är en ansats för att samordna kommunikation kring ett eget skapat eller ett sponsrat evenemang. I Event Marketing är evenemanget en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.”

Gerillamarknadsföring:

Begreppet kommer från gerillakrigföring och bygger på principen att en liten specialiserad styrka attackera sina mål på ett framgångsrikt sätt genom okonventionella strategiska och taktiska metoder.

Kluster:

Ett kluster är när liknade företag i liknade branscher finns i en geografiskt avgränsad miljö där de både konkurrerar och samverkar. Exempel på detta är Kista som har blivit Sveriges IT-centrum.

Lobbyism:

Det är detsamma som politiskt påtryckningsarbete. Begreppet kommer från det engelska ordet lobby som betyder hall eller korridor och det myntades på 1800-talet då affärsmän och aktieägare stod just i korridorerna i Kongressen och försökte påverka dess ledamöter.

Marknadsföring:

Handlar om att upptäcka behov och önskemål i en marknad som passar med företagets resurser och kompetens. Förenklat om ”hur företaget ska kopplas till sin marknad”.

Massmarknadsföring:

Det handlar om att försöka nå så många människor som möjligt med samma reklam och erbjudande.

Marknadskommunikation:

Det  är företagets sätt att kommunicera med sina kunder/potentiella kunder. Exempel på detta är annonser, logotyp, webbplats samt annan grafisk profilering.

Omvärldsanalys:

Det är en analys av företagets utomstående verklighet där det gäller att förstå vad som skapar trender och förändringar i samhället och hur dessa fenomen kommer att påverka företaget i framtiden.

Opinionsbildning:

Opinionsbildning är att medvetet försöka påverka människors attityder för en politisk fråga/område. Tidningarnas ledarsidor är exempel på arenor för långsiktigt opinionsbildande arbete.

Personas:

En personas utgår från företagets segmentering. Det man gör är en låtsas person och beskriv den utifrån segmenteringens variabler. Detta gör att man lättare kan förstå vem målgruppen är och därmed anpassa reklamen och marknadskommunikationen bättre.

Positionering:

Positionering är att placera produkten eller tjänsten i kundens medvetenhet på aktuell marknad eller segment så att dess egenskaper tydligt skiljer sig åt från konkurrenterna.

Produktplacering:

Det är marknadsföring av en produkt eller ett varumärke där man planterar produkten  i ett sammanhang som uttryckligen inte är reklam. Exempel på detta är filmkaraktären James Bond som kör en Aston Martin och har en Omegaklocka på armen.

PR (Publik relations):

Det handlar om ett företags praktiska och strategiska arbete med att skapa goda relationer till viktiga intressenter. Ofta handlar det om att bearbeta pressen, radio och tv genom bra PR-verktyg är pressmeddelanden, presskonferenser, debattartiklar med mera.

Registrerat trademark:

Registrerat trademark handlar om visa omgivningen att företagets varumärke är registrerat. Detta symboliseras med ett upphöjt ® vid logotypen.

Relationsmarknadsföring:

Fokus i relationsmarknadsföring är interaktion, relationer och nätverk. Det handlar om att bygga långsiktiga relationer mellan företaget och dess kund. Bindningarna mellan företagen är bland annat  kunskapsmässiga, tekniska, ekonomiska, sociala och tidsmässiga. Exempel på detta är kundklubbar och kundkort.

Sales promotion:

Det är  är ett sammanfattande namn för olika så kallade säljfrämjande åtgärder nära företagets kund. Exempel på detta är särskilda skyltningar, rabattkuponger, rabatterbjudanden, butiksvideo, butiksmaterial, säljtävlingar samt presentreklam mm.

Scientific Advertisning:

Detta är ett arbetssätt som Claude C Hopkins 1923 började jobba utifrån. Momenten som man jobbar med är bland annat research, tester, säljeffektivitet, kuponger, prover, direktreklam, kostnad/kund mm.

Segmentering:

Att dela in en målgrupp i undergrupper kallas marknadssegmentering.

Sponsring:

Det handlar om att ett företag ger ekonomiskt stöd till en annan verksamhet utan att få någon särskild motprestation utöver reklam. Detta är väldigt vanliga inom dagens idrottsrörelse men förekommer även inom kulturen och andra ideella verksamheter.

Strategi:

Ordet strategi kommer från det grekiska ordet strategos och betyder ”krigsföring i stort”. Marknadsföringsmässigt handlar det om hur man strategiskt ska uppnå företagets mål.

Trademark:

Trademark handlar om visa omgivningen att företaget kommer att skydda sitt varumärke. Detta symboliseras med ett upphöjt ™ vid logotypen.

Unique selling proposition/point (USP):

Detta uttryck myntades på 50-talet av Rosser Reeves då han sa att det gällde hitta företagets unika säljande fördelar. Erbjuder konkurrenten samma sak har man ingen USP.

Varumärke:

Ett varumärke är föreställningar och attityder i kundernas medvetande. Varumärkets uppgift är att upplysa kunden om företagets eller produktens egenskaper, styrka mm.

Verkshöjd:

Verkshöjd är ett mått på ett verks originalitet, individualitet och dess självständighet. Det innebär att ett verk inte ska ha kunnat framställas av någon annan. Verkshöjden inbegriper inte idéerna, motivet eller innehållet i ett verk, utan dess unika form, uttryck och gestaltning. Verket får inte vara så enkelt att ”vem som helst” skulle kunna komma på det.

Viral marknadsföring:

Det  är en marknadsföringsmetod där man utnyttjar redan existerande sociala nätverk mellan individer som till exempel idrottsklubbar.

Word of mouth:

Ryktesmarknadsföring, det vill säga man försöker få människor prata om produkten och genom ”mun till mun” metoden sprids ryktet om produkten och driver upp försäljningen. (Se buzz marketing)