Framgångsfaktorerna för en väl utvecklad marknadsavdelning

Framgångsfaktorerna för en väl utvecklad marknadsavdelning kan summeras i sex punkter.

1. Att uppdraget är definierat

Detta betyder att företagsledningen sätter ramarna för marknadsavdelningens arbete ger marknadschefen ett tydligt och mätbart uppdrag. Avdelningens ansvarsområden definieras och det bestäms  vilka värde som skall tillföras till företaget. Det finns en tydlig koppling mellan uppdraget och företagets affärsmål.

2. Att rollerna och ansvaret är tydliga

Det skapas tydliga roller för vem som ansvarar för vad på avdelningen samt hur samarbetet mellan alla parter skall fungera på ett effektivt sätt. Detta görs för att att varje medarbetare skall veta sin roll och därmed tillför sin del av arbete till projektet.

3. Att beställningarna är strukturerade

Det ska finnas en tydlig arbetsprocess för hur beställningar till marknadsavdelningen skall ske. Detta gäller allt ifrån hur den årlig marknadsplanen tas fram till hur de skall hanterar tillfälliga beställningar.

Det är också viktigt att det bestäms vilken information som behövs i samband med beställningen. Det kan till exempel vara syfte och mål, förväntad effekt, koppling till affärsmål, budget och så vidare.

4. Att planering och arbetsmetoder är utvecklade

Det är viktigt att samla in det årliga behovet av företagets kommunikation från ledningen. Utifrån detta behov planera man sedan årsbudgeten. Detta gör att avdelningen kan jobba effektivt och planera verksamheten. Detta skapar även utrymme för tillfälliga projekt som alltid kommer att dyka upp.

Gemensamma riktlinjer för hur arbetet med planering och projektledning av kampanjer och aktiviteter är väldigt viktigt samt att man har skapat gemensamma arbetsmetoder, checklistor, briefar och rutiner för att underlätta processen och minska felmarginaler.

5. Att man har en löpande uppföljning

Att ha regelbundna uppföljningar är av största vikt då det visar hur väl man har uppfyllt målen och samtidigt jämföra effekten mot kostnaden. Denna process gör också att man kan prestera ett bättre resultat nästa gång då man oftast ser vilka förbättringspotentialen som finns. Kanske det finns andra aktiviteter som kostar mindre och ger bättre effekt.

6. Att man har ett bra systemstöd

Det finns idag ett antal system som är framtagna för att understödja arbetet på en marknadsavdelning med allt från hantering av information och planering av marknadsavdelningens aktiviteter, undvik helst excel.