En IT-inriktad projektorganisation

Beställare

Beställaren är den som beställer projektet och ansvarar för följande punkter:
- Är den som bestämmer projektet inriktning och syfte
- Är den som utser personer till styrgruppen
- Är den som utser projektledaren
- Är den som bestämmer projektledarens befogenheter och ansvar
- Är den som bestämmer projektets budget och tidsramar
- Är den som ser till att projektet får resurserna
- Är den som ansvarar för att informera resten av organisationen om projektet

Styrgrupp

Styrgruppen ansvara för projektets följande punkter:
- De ansvara för kontroll och styrning när det gäller resurser och sakinnehåll
- De skall godkänna/förkasta de planer som utarbetas av projektledaren och projektgruppen
- De beslutar i frågor av större vikt som budget och tidsplaner
- De informera beställaren om projektets resultat

Vilka ingår i styrgruppen?

Styrgruppen består oftast av två till fem personer och har oftast vissa beslutsbefogenheter. De bör även ha ett intresse för projektet och/eller viktiga sakkunskapen. Ofta ingår även beställaren i denna grupp.

Produktägaren

Produktägaren är den som förvaltar den färdiga produkten/tjänsten efter avslut och den ansvarar för:
- Den representerar kundens intressen

Stakeholder

Stakeholders (intressegrupper) är personer, grupp eller organisation med ett intresse i ett projektet. Exempel på dessa är affärsutvecklare, produktledare och linjechefer.

Projektledare

Projektledaren är direkt underställd styrgruppen alternativ beställaren och ansvarar för följande punkter:
- Är den som ansvarar för planering och styrning av projektet och att målen nås
- Är den som ansvarar för att projektet genomförs inom givna ramar som budget, tidsplan och mål
- Är den som upprättar projektplanen
- Är den som ansvarar för dokumentationen i projektet
- Är den som föreslår/utser projektmedlemmar
- Är den som informerar till styrgruppen/beställaren
- Är den som håller föredrag vid styrgruppens sammanträden
- Är den som ska rapportera större avvikelser i projektet och föreslå korrigeringar
- Är den som ska leda, samordna, informera och motivera arbetet projektgrupp
- Är den som kallar och leder projektmöten

Projektkontor

Projektkontoret är en avdelning i företaget med flera projektledare och ansvarar för följande punkter:
- Att hjälpa och stötta projektledaren med allt från feedback till goda råd.

Qa & Cm

Qa och Cm stöttar projektledaren och har följande ansvar:
- Qa = Kvalitetsansvarig och denne ansvarar för att kvalitén blir tillräckligt hög i projektet
- Cm = Configuration manager är den som ansvarar för att alla dokument i projektet följer den bestämda strukturen

Delprojektledare

Delprojektledaren har i princip samma ansvar som projektledaren men för en mindre del av projektet.

Projektgrupp

Projektgruppen är direkt underställd projektledaren och ansvarar för följande punkter:
- De ska arbeta med projektets huvuduppgift som utmynnar i ett uppfyllt projektmål

Vilka ingår i projektgruppen?

Projektgruppmedlemmarnas sammansättning väljs efter fackkunskaper, erfarenhet och samarbetsförmåga. Gruppmedlemmarnas olika kunskapsområden ska tillsammans bli en stark enhet som angriper huvuduppgiften och löser projektmålet.

Exempel på projektmedlemmar är:
- Utvecklare, Programmerare, Software developer
- Systemarkitekt
- Testare
- Testledare
- Designers
- Usability experter