En allmän projektorganisation

Beställare

Beställaren är den som beställer projektet och ansvarar för följande punkter:
- Är den som bestämmer projektet inriktning och syfte
- Är den som utser personer till styrgruppen
- Är den som utser projektledaren
- Är den som bestämmer projektledarens befogenheter och ansvar
- Är den som bestämmer projektets budget och tidsramar
- Är den som ser till att projektet får resurserna
- Är den som ansvarar för att informera resten av organisationen om projektet

Styrgrupp

Styrgruppen ansvara för projektets följande punkter:
- De ansvara för kontroll och styrning när det gäller resurser och sakinnehåll
- De skall godkänna/förkasta de planer som utarbetas av projektledaren och projektgruppen
- De beslutar i frågor av större vikt som budget och tidsplaner
- De informera beställaren om projektets resultat

Vilka ingår i styrgruppen?

Styrgruppen består oftast av två till fem personer och har oftast vissa beslutsbefogenheter. De bör även ha ett intresse för projektet och/eller viktiga sakkunskapen. Ofta ingår även beställaren i denna grupp.

Projektledare

Projektledaren är direkt underställd styrgruppen alternativ beställaren och ansvarar för följande punkter:
- Är den som ansvarar för planering och styrning av projektet och att målen nås
- Är den som ansvarar för att projektet genomförs inom givna ramar som budget, tidsplan och mål
- Är den som upprättar projektplanen
- Är den som ansvarar för dokumentationen i projektet
- Är den som föreslår/utser projektmedlemmar
- Är den som informerar till styrgruppen/beställaren
- Är den som håller föredrag vid styrgruppens sammanträden
- Är den som ska rapportera större avvikelser i projektet och föreslå korrigeringar
- Är den som ska leda, samordna, informera och motivera arbetet projektgrupp
- Är den som kallar och leder projektmöten

Projektgrupp

Projektgruppen är direkt underställd projektledaren och ansvarar för följande punkter:
- De ska arbeta med projektets huvuduppgift som utmynnar i ett uppfyllt projektmål

Vilka ingår i projektgruppen?

Projektgruppmedlemmarnas sammansättning väljs efter fackkunskaper, erfarenhet och samarbetsförmåga. Gruppmedlemmarnas olika kunskapsområden ska tillsammans bli en stark enhet som angriper huvuduppgiften och löser projektmålet.

Referensgrupp

Referensgruppen har inget ansvar eller beslutsrätt för projektet utan hjälper till med följande:
- Att vara rådgivande och ge praktiska synpunkter och råd till projektledaren och styrgruppen.