Dokument och analyser

Dokument och analyser

Allmänt om dokument och analyser
Exempel på beslutspunkternas innehåll

Granskning av projektdokument:

Granskningsplan
Granskningsprocess
Granskningsprotokoll

Förstudiefasen:

Blå: Förstudierapport
Blå: Uppdragsbeskrivning
Gul: Kravspecifikation

Planeringsfasen:

Blå: Tids- och aktivitetsplan: Grund
Blå: Tids- och aktivitetsplan: Work Breakdown Structure (WBS)
Blå: Tids- och aktivitetsplan: Delfimetoden
Blå: Tids- och aktivitetsplan: Gantschema
Blå: Resursplan
Blå: Budget
Blå: Riskanalys
Gul: Systemdesign
Gul: Testplan

Genomförandefasen:

Blå: Progressrapport
Blå: Uppdaterad tidsplan
Blå: Projektgruppsprotokoll
Gul: Moduldesign
Gul: Kod
Gul: Testfall
Gul: Testspecifikation
Gul: Testrapport

Felhantering

Felrapporteringshatering (Change Request)

Avslutningsfas:

Blå: Slutrapport

Kvalitetssäkring

Allmänt om kvalitetssäkring
Att införa ett kvalitetssystem
CMM ( Capability Maturity Model)
ISO 9000 och 9001

Analyser till kvalitetssäkring:

Problemanalys
Varför x 5