Agil utvecklingsmetod

Agile är engelska och betyder vig, rörlig och smidig och är ett samlingsnamn för ett antal systemutvecklingsmetoder. Det agila synsättet anser att det oftare är människor och kommunikation än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet.

Grundtankarna bakom agile bygger på att göra kunden och användaren nöjd med det som utvecklas genom ett mycket nära samarbete under hela utvecklingstiden. Detta sker med täta och regelbundna möten mellan utvecklare och beställare/mottagare.

Arbetet bedrivs genom att mindre regelbundna leveranser sker och att saker löpande utvärderas och kan ändras för att möta nya krav och önskemål.

Exempel på projektstyrningsmodeller som är agila är SCRUM och XP.